Úplná pravidla soutěže společnosti SEVT, a.s.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje úplná pravidla spotřebitelské soutěže pořádané společností SEVT, a.s. (dále jen „soutěž“). V případě rozporu zkrácených pravidel či podmínek soutěže v propagačních materiálech mají přednost tato úplná pravidla.
  1. Organizátor soutěže
Organizátorem spotřebitelské soutěže je společnost SEVT, a.s., se sídlem Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596 (dále jen „organizátor“).
  1. Termín a místo konání soutěže
Soutěž se uskuteční v rámci účtu organizátora na sociálních sítích, webových stránkách či tištěných materiálech, v době a na uvedených platformách v souladu s pravidly konkrétní soutěže.
  1. Účastníci
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let nebo osoba mladší se souhlasem zákonného zástupce, s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi ve smyslu § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit, bez udání důvodů, ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
  1. Podmínky výhry
Podmínky výhry a pravidla, dle kterých je určeno pořadí, či výběr výherců jsou uvedeny v pravidlech konkrétní soutěže. V informacích o soutěži je dále popsána i samotná výhra. Předání výhry výherci je zajišťováno zpravidla prostřednictvím třetí strany zajišťující doručovatelské služby, nebude-li v informacích o soutěži stanoveno jinak. Nezrealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.
  1. Zpracování osobních údajů
Účastník v soutěži bere na vědomí zpracování osobních údajů poskytnutých pro účely realizace, tedy zaslání výhry či vyhlášení výherce. Soutěžící musí brát na zřetel, že vyhlášení výherců soutěže je vždy veřejné. Zúčastněním se soutěže soutěžící vyjadřuje souhlas s jejími pravidly, která se zavazuje dodržovat a dále vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů z důvodů uvedených výše. Každý účastník je povinen uvést při komunikaci pravdivé a validní údaje, v opačném případě bude účastník ze soutěže vyloučen.
Účastník bere na vědomí, že osobní údaje poskytuje dobrovolně, a že má právo na přístup k osobním údajům, jakožto na opravu těchto údajů. Organizátor zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
  1. Určení výherců
Výherci budou určeny losováním, pokud není v podmínkách soutěže určeno jinak. Losování proběhne vždy do pěti pracovních dnů od skončení soutěže. Výherci jsou kontaktováni na základě osobních údajů, kterými se do soutěže přihlásili. V případě soutěží na sociálních sítích jsou výherci pouze zmíněni v komentáři pod soutěží a musí se následně o výhru přihlásit sami.
V případě nepřevzetí výhry nebo nezaslání údajů potřebných k odeslání výhry, propadá výhra organizátorovi a výherci nevzniká žádné právo na vymáhání výhry. Pokud se soutěžící o výhru nepřihlásí do 14 dnů od vyhlášení výsledků, ztrácí nárok na zaslání výhry. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou organizátorem nijak vyrozuměni.
  1. Předání výhry
Výhra bude ve lhůtě třiceti dnů od obdržení odpovědi výherce, na výherní zprávu, zaslána na adresu výherce. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru, zaniká výherci nárok na získání výhry. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nedoručení výher v případě změny adresy výherce či uvedení nesprávných údajů. Dále není organizátor odpovědný za zpoždění, poškození ztrátu nebo nesprávné doručení výhry způsobené přepravní společností, ani za nedoručení výhry v případě nepřítomnosti výherce na doručovací adrese sdělené výhercem.
Organizátor si vyhrazuje právo zvolit přepravní společnost vyhovující jeho preferencím.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Není přípustně ani jiné věcné či finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese organizátor žádnou odpovědnost. Reklamace výhry není možná.
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla vylosována, ani požadovat výměnu či jinou kompenzaci výhry. Jakékoliv vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování organizátorovi.
  1. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

V Praze dne 14.10.2021