x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Úvod do studia práva (aktualizované dle nového občanského zákoníku)

na externím skladě
Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1459305
EAN kód:
9788024752808
Autor:
Spirit Michal
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

2. vydání ? aktualizované dle nového občanského zákoníku

Nové vydání oblíbené publikace je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník, platný od roku 2014.

Největších změn doznala oblast procesního práva, konkrétně občanské soudní řízení. Novinky se promítly také například do definování veřejného a soukromého práva a do problematiky subjektů právních vztahů, závazkových právních vztahů a věcněprávních právních vztahů. Knížka jako celek srozumitelně seznamuje se základními pojmy a vývojem práva, zabývá se prameny práva, právními normami, systémem práva, právními vztahy a výkladem a uskutečňováním práva.
Podrobněji se věnuje právní odpovědnosti, procesnímu právu a také ústavnímu pořádku občanů ČR. Publikace je určena zejména studentům základních kurzů práva na neprávnických veřejných a soukromých vysokých školách a vhodná je také pro zájemce z praxe.

Z obsahu

 O autorovi 10
 Slovo úvodem 11
 Úvodní slovo recenzentů 12
 1. Právo – pojem, význam a stát 13
 1.1 Pojem práva 13
 1.2 Význam práva 13
 1.3 Funkce práva 14
 1.4 Právní vědomí 14
 1.5 Typy právní kultury 16
 1.6 Právo a morálka 16
 1.7 Právo a stát 17
 1.7.1 Stát – obecně 17
 1.7.2 Znaky státu 18
 1.8 Funkce státu 21
 1.9 Formy státu 21
 1.9.1 Forma vlády 21
 1.9.2 Učlenění státu 22
 1.9.3 Státní režim 23
 2. Prameny práva 25
 2.1 Obecně 25
 2.2 Mezinárodní smlouvy 29
 2.3 Rozhodnutí Ústavního soudu 29
 2.4 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv 30
 3. Právní normy 31
 3.1 Pojem 31
 3.2 Struktura právních norem 31
 3.3 Druhy právních norem 33
 3.4 Platnost a působnost právních norem 34
 3.4.1 Platnost právních norem 34
 3.4.2 Působnost právních norem 34
 4. Systém práva 37
 4.1 Právo veřejné a soukromé 37
 4.1.1 Právo veřejné 37
 4.1.2 Právo soukromé 37
 4.1.3 Právo se smíšenou povahou 38
 4.2 Právo hmotné a procesní 38
 4.2.1 Právo hmotné 38
 4.2.2 Právo procesní 38
 4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní 39
 5. Vývoj práva (historická geneze) 41
 5.1 Nejstarší období 41
 5.2 Starověké Řecko 41
 5.3 Právo starověkého Říma 42
 5.3.1 Řím v době královské (8.–5. století př. n. l.) 42
 5.3.2 Řím v době republiky (5.–1. stol. př. n. l) 42
 5.3.3 Řím v době císařské (1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.) 44
 5.4 Právo za feudalismu 45
 5.4.1 Raně feudální právo na území Čech 45
 5.4.2 Období feudální rozdrobenosti 46
 5.4.3 Právo za husitského revolučního hnutí, především
v letech 1419–1434 48
 5.4.4 Právo v období stavovské monarchie (od 15. stol. do počátku
třicetileté války) 49
 5.4.5 Právo v období absolutní monarchie u nás (od třicetileté války
do roku 1848) 51
 5.4.6 Právo v období kapitalismu (1848–1945) 52
 5.4.7 Právo československé do druhé světové války 54
 5.4.8 Právo za okupace v letech 1938–1945 55
 5.4.9 Právo v letech 1945–1948 56
 5.4.10 Právo v letech 1948–1989 57
 5.4.11 Právo po roce 1989 57
 6. Právní vztahy 59
 6.1 Právní vztahy, pojem, předpoklady a prvky 59
 6.2 Právní skutečnosti 60
 6.2.1 Právní jednání 60
 6.2.2 Protiprávní jednání (delikty) 64
 6.2.3 Právní události 65
 6.2.4 Protiprávní stavy 65
 6.3 Čas jako právní skutečnost 65
 6.4 Právní skutečnosti podle potřeby jejich důkazu 67
 6.5 Prvky právních vztahů 68
 6.5.1 Subjekty právních vztahů 68
 6.5.2 Objekt právních vztahů 71
 6.5.3 Obsah právních vztahů 72
 6.6 Druhy právních vztahů 73
 6.6.1 Obecná charakteristika druhů právních vztahů 73
 6.6.2 Závazkové právní vztahy 74
 6.6.3 Věcněprávní vztahy 74
 6.6.4 Společné jmění manželů 77
 7. Výklad (interpretace) práva 81
 7.1 Obecně o výkladu práva 81
 7.2 Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí 81
 7.3 Výklad podle způsobů a metod výkladu 83
 7.4 Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření 84
 7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu 85
 7.6 Použití analogie v právu 85
 8. Uskutečňování práva, aplikace práva 87
 8.1 Obecně o uskutečňování (působení) práva 87
 8.2 Aplikace práva 87
 8.3 Proces aplikace práva 87
 8.4 Individuální právní akty 88
 8.5 Jiná činnost státních orgánů 89
 8.6 Uvážení státního orgánu při aplikaci právní normy 90
 9. Zákonnost 91
 9.1 Pojem, záruky zákonnosti 91
 9.2 Systém právních záruk zákonnosti v ČR 92
 9.2.1 Náprava vadných právních aktů 92
 9.2.2 Neplatnost právních úkonů 93
 9.2.3 Dozor a kontrola 93
 9.2.4 Rozhodování sporů 94
 9.2.5 Donucení 94
 9.2.6 Právní odpovědnost 94
 10. Právní odpovědnost 95
 10.1 Pojem odpovědnosti jako sociálního jevu 95
 10.2 Obecně o právní odpovědnosti 95
 10.3 Funkce právní odpovědnosti 96
 10.3.1 Preventivní funkce právní odpovědnosti 96
 10.3.2 Reparační funkce právní odpovědnosti 97
 10.3.3 Represivní funkce právní odpovědnosti 97
 10.4 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 97
 10.4.1 Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovědnosti 97
 10.4.2 Negativní důsledek protiprávního jednání (stavu) 101
 10.4.3 Kauzální nexus 101
 10.4.4 Zavinění v právní odpovědnosti 101
 10.5 Druhy právní odpovědnosti 102
 10.5.1 Odpovědnost podle charakteru společenských vztahů, k jejichž
ochraně slouží 102
 10.5.2 Odpovědnost podle předpokladů jejího vzniku 102
 10.5.3 Odpovědnost podle toho, kdo nese nepříznivé právní následky 103
 10.5.4 Závazková a mimozávazková odpovědnost 103
 10.6 Trestní odpovědnost 103
 10.6.1 Pojem 103
 10.6.2 Skutková podstata trestného činu 104
 10.6.3 Vývojová stadia trestné činnosti 107
 10.6.4 Okolnosti vylučující protiprávnost jednání 107
 10.7 Tresty 108
 10.7.1 Obecné zásady pro ukládání trestů 108
 10.7.2 Druhy trestů a výjimečný trest 112
 10.7.3 Nepodmíněný trest odnětí svobody 113
 10.7.4 Domácí vězení 114
 10.7.5 Výkon trestu obecně prospěšných prací 115
 10.7.6 Propadnutí majetku 116
 10.7.7 Peněžitý trest 116
 10.7.8 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 117
 10.7.9 Zákaz činnosti 117
 10.7.10 Zákaz pobytu 117
 10.7.11 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 118
 10.7.12 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 118
 10.7.13 Ztráta vojenské hodnosti 118
 10.7.14 Vyhoštění 118
 10.8 Ochranná opatření 119
 10.8.1 Ochranné léčení 119
 10.8.2 Zabezpečovací detence 120
 10.8.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 120
 10.8.4 Ochranná výchova 121
 10.9 Zahlazení odsouzení 121
 11. Právo procesní 123
 11.1 Občanské soudní řízení (civilní proces) 123
 11.1.1 Druhy řízení 123
 11.1.2 Základní principy civilního procesu 125
 11.1.3 Subjekty civilního procesu 129
 11.1.4 Podmínky řízení 131
 11.1.5 Řízení v prvním stupni 137
 11.1.6 Rozhodnutí soudu 140
 11.1.7 Opravné řízení 145
 11.1.8 Řízení exekuční (výkon rozhodnutí) 149
 11.2 Trestní právo procesní 151
 11.2.1 Obecně o trestním řízení 151
 11.2.2 Základní zásady trestního řízení 152
 11.2.3 Subjekty trestního řízení 153
 11.2.4 Stadia trestního řízení 155
 11.3 Správní řízení 158
 11.3.1 Formy činnosti veřejné správy a působnost správního řádu 158
 11.3.2 Charakteristika správního řízení 159
 11.3.3 Základní zásady činnosti správních orgánů a další zásady
týkající se správního řízení 160
 11.3.4 Subjekty správního řízení 162
 11.3.5 Fáze a stadia správního řízení 164
 12. Ústavní pořádek občanů ČR 177
 12.1 Obecná ustanovení Listiny 177
 12.2 Základní lidská práva a svobody 178
 12.2.1 Každý je způsobilý mít práva 178
 12.2.2 Právo na život 178
 12.2.3 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 179
 12.2.4 Osobní svoboda 180
 12.2.5 Zákaz nucených prací nebo služeb 181
 12.2.6 Právo na zachování lidské důstojnosti člověka, osobní cti,
dobré pověsti a ochranu jeho jména 181
 12.2.7 Právo vlastnické 182
 12.2.8 Nedotknutelnost obydlí 182
 12.2.9 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů,
tajemství přepravovaných zpráv 183
 12.2.10 Svoboda pohybu a pobytu 183
 12.2.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého
bádání a umělecké tvorby 184
 12.2.12 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry 184
 12.3 Politická práva 185
 12.3.1 Svoboda projevu a právo na informace 185
 12.3.2 Svoboda sdružovací 186
 12.3.3 Právo shromažďovací 186
 12.3.4 Právo petiční 186
 12.3.5 Právo volební 186
 12.4 Práva hospodářská, sociální a kulturní 187
 12.4.1 Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva 187
 12.4.2 Právo na různé formy zabezpečení 187
 12.4.3 Ochrana rodiny 187
 12.4.4 Právo na vzdělání 187
 12.4.5 Další práva 188
 12.5 Práva národnostních a etnických menšin 188
 Použitá literatura 189
 Rejstřík 190


Parametry

ISBN kód:
9788024752808
EAN kód:
9788024752808
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
192

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.