Podmínky administrace a distribuce věstníků a zpravodajů

  1. Po předání závazné objednávky a provedení finanční úhrady předplatitelem bude SEVT, a. s., provádět distribuci objednaných titulů, a to v rozsahu a periodicitě danou jednotlivými vydavateli - orgány státní správy a dalšími vydavatelskými subjekty
  2. Na cenu předplatitelem závazně objednaných titulů bude SEVT, a. s., účtovat zálohy, a to v průběhu posledního čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V případě potřeby (zvýšení rozsahu nebo periodicity titulu nad předpokládaný) je dodavatel oprávněn účtovat další zálohy i v průběhu příslušného publikačního roku. Jednotlivé tituly budou distribuovány předplatitelům po uhrazení zálohy na předplatné příslušného publikačního roku. Nedoplatky předplatitele na zálohách předplatného povedou k pozastavení distribuce titulu předplatiteli.
  3. Vyúčtování předplatitelem zaplacených záloh provede dodavatel po odeslání poslední částky příslušného ročníku s tím, že písemné vyúčtování vyhotoví ve lhůtě do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Vyúčtování předplatného bude v převážné míře zasíláno v elektronické podobě ve formátu, který je v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o DPH. Vyúčtování bude též ke stažení na www.sevt.cz
  4. Případné reklamace lze uplatnit písemně do 5 dnů od obdržení následujícího čísla. Po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úplatu.
  5. Zrušit odběr objednaných titulů na další publikační rok může předplatitel písemným oznámením doručeným společnosti SEVT, a. s. V takovém případě bude distribuce ukončena okamžikem odeslání poslední částky předplatitelem objednaného titulu v příslušném publikačním roce. Zruší-li předplatitel odběr pouze u některých z objednaných titulů, nemá tato skutečnost vliv na trvání předplatného u zbývajících titulů. Snížení počtu výtisků objednaných titulů může předplatitel uplatnit ve stejné lhůtě stejným způsobem jako zrušení předplatného s tím, že změna je účinná od následujícího publikačního roku příslušného titulu, nebude-li dohodnuto jinak.
  6. Nezruší-li odběratel odběr nebo neuplatní-li změnu počtu objednaných titulů podle předchozího odstavce, má společnost SEVT, a. s., za to, že se jeho objednávka vztahuje i na následující publikační rok v nezměněném rozsahu.
  7. Zřízení předplatného na kterýkoli titul či zvýšení počtu odebíraných titulů lze uplatnit kdykoli v průběhu publikačního roku s tím, že distribuce započne ihned po zaplacení příslušné zálohy. Částky aktuálního ročníku již vyšlé v době objednávky budou předplatiteli doposlány jednorázově do 15 dnů od úhrady zálohy, pokud budou v té době skladem.
  8. Zrušení veškerých odběrů v průběhu roku je možné písemným oznámením doručeným společnosti SEVT, a. s. Vyúčtování zaplacených záloh je pak provedeno do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a je spojeno s administrativním poplatkem ve výši 100 Kč.
  9. Úhradou zálohové faktury přistupuje odběratel na výše uvedené podmínky administrace a distribuce a souhlasí se zařazením do marketingové databáze společnosti SEVT, a. s., a všech dalších zpracovatelů této databáze, za účelem nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
  10. Na předplatné nelze uplatnit náhradní plnění.

zpět