x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Cena s DPH
299,00
Cena bez DPH
271,82 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1440905
EAN kód:
9788024751641
Autor:
Novotný Petr
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Orientujte se v novém občanském zákoníku!

Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech. Vyznejte se v největších porevolučních legislativních změnách. Kniha provede každého při řešení situací všedního dne - nájem bytu, prodej auta, sepsání závěti, rozvod a vypořádání majetku, nalezení ztracené věci, náhrada újmy při úrazu a další.

Listujte řadou praktických příkladů a situací ze života a nechte se vést. Praktické zaměření knihy a její popularizační charakter podtrhuje doplnění kapitol ilustracemi.


Z obsahu


 Úvod
 Kapitola 1 Právní jednání, forma právních jednání
 i. Právní jednání
 ii. Forma právních jednání
 Kapitola 2 Výklad právních jednání
 i. Pravidla pro výklad právních jednání
 ii. Právní jednání vůči nepřítomné osobě
 Kapitola 3 Neplatnost a neúčinnost
 i. Zdánlivé právní jednání
 ii. Neplatnost právních jednání
 Hlavní důvody neplatnosti
 Následky neplatnosti
 iii. Relativní neúčinnost
 Kapitola 4 Počítání času, promlčení a prekluze
 i. Význam času
 Lhůty a doby
 Pravidla pro počítání času
 ii. Promlčení a prekluze
 Promlčecí lhůta
 Počátek promlčecí lhůty
 Délka promlčecí lhůty
 Běh promlčecí lhůty
 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
 Prekluze
 Kapitola 5 Podmínky, domněnky a fikce
 i. Podmínky
 ii. Doložení času
 iii. Domněnky a fikce
 Domněnka doby dojití
 Kapitola 6 Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma
 i. Proces uzavření smlouvy
 Nabídka
 Přijetí nabídky
 ii. Obsah smlouvy
 iii. Forma smlouvy
 iv. Účinky smlouvy
 Změna okolností
 v. Smlouva ve prospěch a k tíži třetího
 vi. Obsah závazků
 Úplata za plnění
 Neúměrné zkrácení
 Lichva
 Kapitola 7 Předsmluvní odpovědnost
 Kapitola 8 Smlouva o smlouvě budoucí
 Kapitola 9 Smlouvy se spotřebiteli
 i. Obecná pravidla
 ii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – vymezení
 iii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – informační povinnosti
 iv. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – právo na odstoupení
 v. Smlouvy na finanční služby
 vi. Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby – timesharing
 Kapitola 10 Obchodní podmínky
 Kapitola 11 Společné dluhy a pohledávky
 i. Dělitelné a nedělitelné plnění
 ii. Solidárnost
 Kapitola 12 Postoupení pohledávek
 Kapitola 13 Převzetí a přistoupení k dluhu
 i. Převzetí dluhu
 ii. Přistoupení k dluhu
 Kapitola 14 Postoupení smlouvy
 Kapitola 15 Novace a narovnání
 i. Novace
 ii. Narovnání
 Kapitola 16 Splnění závazku
 i. Vady plnění
 ii. Poukázka
 iii. Potvrzení o splnění dluhu – kvitance
 iv. Soudní úschova
 v. Místo plnění
 vi. Čas plnění
 vii. Doba plnění mezi podnikateli
 viii. Odstoupení při prodlení
 ix. Prodlení dlužníka
 x. Prodlení věřitele
 xi. Fixní smlouvy
 Kapitola 17 Jiné způsoby zániku závazků
 i. Dohoda
 ii. Započtení
 iii. Odstupné
 iv. Splynutí
 v. Prominutí dluhu
 vi. Výpověď
 vii. Odstoupení od smlouvy
 viii. Dodatečná nemožnost plnění
 ix. Smrt dlužníka nebo věřitele
 Kapitola 18 Zajištění a utvrzení dluhů
 i. Jistota
 ii. Ručení
 iii. Finanční záruka
 iv. Zajišťovací převod práva
 v. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
 vi. Utvrzení dluhu – smluvní pokuta
 vii. Utvrzení dluhu – uznání dluhu
 Kapitola 19 Darování a odvolání daru
 Darování a odvolání daru
 i. Co je to darovací smlouva
 ii. Jak správně uzavřít darovací smlouvu
 iii. Odvolání daru
 Kapitola 20 Darování pro případ smrti
 Kapitola 21 Vybrané smluvní typy
 i. Koupě
 Kupní smlouva
 Jak správně uzavřít kupní smlouvu
 Koupě movité věci
 Vada věci a práva z vadného plnění
 Povinnosti kupujícího
 Nebezpečí škody na věci
 Svépomocný prodej
 Koupě nemovité věci
 Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
 Výhrada vlastnického práva
 Výhrada zpětné koupě
 Výhrada zpětného prodeje
 Předkupní právo smluvní
 Koupě na zkoušku
 Výhrada lepšího kupce
 Cenová doložka
 Jiná vedlejší ujednání
 Prodej zboží v obchodě
 Zvláštní ustanovení o koupi závodu
 ii. Záruka za jakost
 Dobrovolná záruka za jakost
 Běh záruční lhůty
 Omezení záruky za jakost
 Uplatnění práv z vadného plnění
 iii. Výprosa, výpůjčka, zápůjčka
 Výprosa
 Výpůjčka
 Zápůjčka
 iv. Nájem, nájem bytu a domu
 Co je to nájemní smlouva
 Jak správně uzavřít nájemní smlouvu
 Nájemné, indexace a jistota
 Práva a povinnosti smluvních stran
 Podnájem
 Změna vlastnictví k předmětu nájmu
 Skončení nájmu
 Jednostranné ukončení nájmu
 Prodloužení nájmu
 Nájem bytu a nájem domu
 Nájemné, indexace a jistota
 Služby související s užíváním bytu
 Práva a povinnosti smluvních stran
 Práva a povinnosti smluvních stran
 Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem
 Následky smrti nájemce bytu
 Skončení nájmu ubytu
 Jednostranné ukončení nájmu bytu
 Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu určitou
 Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu neurčitou
 Výpověď bez výpovědní doby
 Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice
 Prodloužení nájmu bytu
 Vrácení bytu
 Nájem služebního bytu
 Nájem bytu zvláštního určení
 Nájem prostoru sloužícího k podnikání
 Skončení nájmu
 Ubytování
 v. Náhrada za převzetí zákaznické základny
 vi. Podnikatelský nájem věcí movitých
 Nájem dopravního prostředku
 vii. Pacht
 Co je to pacht
 Jak správně uzavřít pachtovní smlouvu
 Zemědělský pacht
 Pacht závodu
 Zánik pachtu
 viii. Licence
 Licenční smlouva
 Jak správně uzavřít licenční smlouvu
 Odměna
 Výhradní a nevýhradní licence
 Poskytnutí informací
 Podlicence
 Licence k předmětům chráněným autorským zákonem
 Autorské dílo
 Licence na autorské dílo
 Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla
 Dodatečná odměna
 Omezení nabyvatele licence
 Rozmnoženina pro autora
 Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
 Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
 Zánik licence
 Nakladatelská licence
 Umělecké výkony
 Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové
nebo televizní vysílání
 ix. Úvěr
 x. Úschova
 Jak správně uzavřít smlouvu o úschově
 Opatrování převzaté věci
 Náhrada nákladů
 Promlčení práva z úschovy
 Podobné smluvní typy
 Úschova cenného papíru
 xi. Skladování
 Jak správně uzavřít smlouvu o skladování
 Skladné
 Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít
 Předání věci skladovateli
 Práva a povinnosti stran
 Ukončení smlouvy
 Zadržení věci a svépomocný prodej
 xii. Příkaz
 Co je to příkazní smlouva
 Jak správně uzavřít příkazní smlouvu
 Jak zaniká příkazní smlouva
 xiii. Zprostředkování
 Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkování
 Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele
 Práva a povinnosti smluvních stran
 Ukončení smlouvy
 xiv. Komise
 Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu
 Nárok na odměnu
 Práva a povinnosti smluvních stran
 Jak zaniká komisionářská smlouva
 xv. Zasílatelství
 Co je to zasílatelská smlouva
 Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu
 Odměna zasílatele
 xvi. Obchodní zastoupení
 Co je to smlouva o obchodním zastoupení
 Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení
 Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce
 Práva a povinnosti smluvních stran
 Ukončení obchodního zastoupení
 Právo na zvláštní odměnu
 Konkurenční doložka
 xvii. Zájezd
 Co je to smlouva o zájezdu
 Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu
 Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu?
 Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet?
 Uplatňujeme nároky z vad zájezdu
 Zahraniční školní pobyty
 xviii. Přeprava
 Co je to smlouva o přepravě
 Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě
 Odpovědnost
 xix. Dílo
 Co je to smlouva o dílo
 Jak správně uzavřít smlouvu o dílo
 Nabytí vlastnického práva k věci
 Vady díla
 xx. Společnost
 Co je to smlouva o společnosti
 Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti
 Práva a povinnosti společníků
 Zánik členství a zánik společnosti
 Co se starými smlouvami o sdružení
 xxi. Tichá společnost
 Co je to smlouva o tiché společnosti
 Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti
 Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele
 xxii. Pojištění
 Obecná část
 Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění
 Pojistná smlouva – formální požadavky a vzájemná informační povinnost
 Pojistné, pojistné období
 Vznik pojištění
 Změna pojištění
 Zvýšení či snížení obchodního rizika
 Přerušení pojištění
 Zánik pojištění
 Dohoda
 Objektivní důvody zániku pojištění
 Výpověď
 Odstoupení od smlouvy
 Pojistná událost a její šetření
 Zvláštní část
 Pojištění osob
 Pojištění majetkové
Parametry

ISBN kód:
9788024751641
EAN kód:
9788024751641
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
232

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.