x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Nový občanský zákoník - Náhrada škody

Cena s DPH
199,00
Cena bez DPH
180,91 Kč
skladem 2 kusy
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1441005
EAN kód:
9788024751658
Autor:
Novotný Petr
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

Orientujte se v novém občanském zákoníku!

Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

Šestou část celé řady věnujeme problematice závazků z protiprávních jednání - deliktů. Nejprve se zabýváme problematikou náhrady majetkové a nemajetkové újmy a podmínkám, kdy vzniká konkrétní odpovědné osobě povinnost k náhradě škody i speciálním případům odpovědnosti za škodu. Pozornost bude věnována otázkám způsobu a rozsahu náhrady škody. Zabýváme se případy zneužití a omezení soutěže a nekalé soutěže.

V rámci rozboru závazků z jiných právních důvodů se zaměříme především na bezdůvodné obohacení, zmíníme se též o problematice nepřikázaného jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného.

Z obsahu


 Úvod
 Kapitola 1 Náhrada škody a nemajetkové újmy
 i. Struktura nové právní úpravy a hlavní změny nového občanského zákoníku ve srovnání s dosavadní úpravou
 Struktura nové úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy
 Hlavní změny právní úpravy
 ii. K širším souvislostem povinnosti náhrady škody nebo jiné újmy
 iii. Základní pojmy právní úpravy deliktní odpovědnosti
 iv. Pojem újmy v novém občanském zákoníku
 Majetková újma (škoda)
 Skutečná škoda
 Ušlý zisk
 Nemajetková újma
 v. Ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku
 Ochrana jména člověka
 Pseudonym
 Bydliště člověka
 Osobnost člověka
 Podoba a soukromí
 Právo na duševní a tělesnou integritu
 Zásah do integrity
 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
 Nakládání s částmi lidského těla
 Ochrana lidského těla po smrti člověka
 Finanční náhrada nemajetkové újmy
 vi. Vznik povinnosti k náhradě újmy
 Základní předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy
 Subjektivní a objektivní odpovědnost
 Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy
 Prevenční povinnost
 Porušení povinnosti ze zákona
 Porušení smluvní povinnosti
 Předsmluvní odpovědnost
 Solidární odpovědnost a další případy snížení povinnosti škůdce k náhradě
 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
 Náhrada újmy způsobené náhodou
 Kapitola 2 Způsob a rozsah náhrady
 i. Soudní uplatnění nároku na náhradu újmy
 ii. Náhrada škody
 Náhrada ceny zvláštní obliby
 Náhrada při poranění zvířete
 Další významné změny právní úpravy
 Snížení náhrady
 Náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem
 iii. Náhrada nemajetkové újmy
 Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení
 Srovnání s dosavadní úpravou náhrady škody na zdraví a při usmrcení
 Nová úprava náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení
 Peněžité dávky
 Náhrada škody v pracovně právních vztazích
 Kapitola 3 Zvláštní případy náhrady škody
 i. Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání
 ii. Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
 iii. Škoda z provozní činnosti
 iv. Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným
 v. Škoda na nemovité věci
 vi. Škoda z provozu dopravních prostředků
 vii. Škoda způsobená zvířetem
 viii. Škoda způsobená věcí
 ix. Škoda způsobená vadou výrobku
 x. Škoda na převzaté věci
 xi. Škoda na odložené věci
 xii. Škoda na vnesené věci
 xiii. Škoda způsobená informací nebo radou
 xiv. Další zvláštní ustanovení o náhradě újmy a škody
 Škoda a újma způsobená v souvislosti s ochranou osobnosti a názvem právnické osoby
 Reflexní škoda
 Škoda způsobená porušením zákazu konkurence
 Škoda způsobená při překročení zástupčího oprávnění
 Škoda způsobená při emisi cenného papíru
 Škoda při způsobení neplatnosti právního jednání
 Škoda způsobená při smísení věcí a při provádění stavby
 Škoda způsobená při správě cizího majetku
 Škoda způsobená nepoctivým jednáním při uzavírání smlouvy
 Škoda způsobená na věci při prodlení dlužníka a věřitele
 Škoda způsobená při vědomém darování cizí věci a při darování vadné věci
 Regulace odpovědnosti za škodu u konkrétních závazkových vztahů
 Kapitola 4 Omezení povinnosti k náhradě újmy
 i. Okolnosti vylučující protiprávnost
 ii. Smluvní omezení povinnosti k náhradě újmy
 Zákaz jednostranného vyloučení či omezení odpovědnosti
 Možnost smluvního vyloučení či omezení odpovědnosti
 Další případy omezení odpovědnosti
 Kapitola 5 Nekalá soutěž
 i. Vymezení nekalé soutěže a její tzv. generální klauzule
 Kdo je chráněn proti nekalé soutěži
 Dělení soutěžitelů
 Objektivně hrozící újma jako znak generální klauzule nekalé soutěže
 Rozpor s dobrými mravy soutěže
 ii. Jednotlivé formy jednání nekalé soutěže (nekalosoutěžní delikty)
 Klamavá reklama
 Klamavé označení zboží na služby
 Srovnávací reklama
 Vyvolání nebezpečí záměny
 Parazitování na pověsti
 Podplácení
 Zlehčování
 Porušení obchodního tajemství
 Dotěrné obtěžování
 Ohrožení zdraví nebo životního prostředí
 iii. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
 Kapitola 6 Bezdůvodné obohacení a závazky s jiných právních důvodů
 i. Bezdůvodné obohacení
 Jednotlivé případy bezdůvodného obohacení
 Ve kterých případech není dána povinnost vrátit plnění
 Co se stane, když plnění není možné vydat
 Poctivý a nepoctivý příjemce plnění
 Jak je chráněna osoba povinná k vydání obohacení
 Uplatnění práv z bezdůvodného obohacení
 ii. Nepřikázané jednatelství
 Odvracení škody
 Záchrana cizí věci
 Jednání k užitku jiné osoby
 iii. Upotřebení věci k prospěchu jiného
O autorovi

 JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.


 JUDr. Pavel Koukal
 Po skončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval několik let v justici a od roku 1997 je advokátem. Po celou dobu, co se věnuje advokacii, přitom spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner, kde se specializuje zejména na obchodní a občanské právo, s důrazem na otázky spojené s právní odpovědností fyzických osob a obchodních korporací. Je autorem řady odborných i populárně naučných článků.

 JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D.
 Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a studiu na Technische Universität Dresden ukončila studium doktorátem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. S advokátní kanceláří Rödl & Partner spolupracuje od roku 2010. Zaměřuje se především na občanské a obchodní právo a právo Evropské unie. Je spoluautorkou několika odborných publikací a článků. 

Parametry

ISBN kód:
9788024751658
EAN kód:
9788024751658
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
144

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.