x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Mediace a možnosti využití

Původní cena
549,00 Kč
Sleva 15 %
80,00 Kč
Cena s DPH
469,00
Sleva platí do vyprodání zásob
Cena bez DPH
426,36 Kč
na externím skladě
do košíku
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1429505
EAN kód:
9788024741093
Autor:
Holá Lenka
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

v praxi

Každý se někdy ocitne v obtížné životní situaci – a pak ocení pomoc mediátora, tedy nestranného prostředníka, jenž pomůže spor vyřešit mimosoudní cestou. Publikace se zaměřuje na mediační praxi u nás i v zahraničí, na poskytování mediace v konfliktech rodinných, etnických a komunitních, ale i v trestních, pracovněprávních, obchodních a občanskoprávních sporech. Seznamuje s výsledky výzkumů, se zajímavými projekty a dalšími perspektivami oboru. Samostatná pozornost je věnována přípravě a rozvoji mediátorů. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům, sociálním pracovníkům, poradcům, ale také vyučujícím a studentům společenskovědních oborů. Ocení ji rovněž pracovníci státní správy a samosprávy, personalisté i všichni, kdo se ve své profesi setkávají s konflikty a jejich řešením.

Obsah publikace:
PŘEDMLUVA (Lenka Holá)
1. MEZILIDSKÉ VZTAHY A JEJICH PROMĚNY V MEDIACI (Jaro Křivohlavý)
1.1 Konflikty, kompromisy a mediace – oč jde?
1.2 Modelování interakce mezi dvěma a více lidmi
1.3 Psychologický pohled na druhy konfliktů
1.4 Pojetí mezilidských vztahů a jejich dynamiky jako her
1.5 Modelování interpersonálních konfliktů
1.6 Respekt k osobnostním charakteristikám účastníků sporu
1.7 Vzájemné postoje účastníků mediace
1.8 Odlišnost vnímání sebe a partnera
1.9 Postoje jedné strany ke druhé
1.10 Projevy postojů partnerů k sobě navzájem
1.11 Chod informací v mediačním procesu
1.12 Celková orientace dvojice
1.13 Další podněty na závěr
2. INDIVIDUÁLNÍ STYL MEDIÁTORA (Vladimír Labáth)
3. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁTORŮ (Lenka Holá)
3.1 Úvod
3.2 Kompetence
3.3 Vzdělání a vzdělávání mediátorů
3.4 Vzdělávání mediátorů ve vybraných evropských zemích
3.5 Další vzdělávání v mediaci
3.6 Systém vzdělávání mediátorů
3.7 Závěr
4. KVALIFIKACE MEDIÁTORA ? HODNOCENÍ KVALITY MEDIACE (Robin Brzobohatý)
4.1 Úvod
4.2 Důležitost kvalifikace mediátorů
4.3 Kvalifikace a její smysl
4.4 Čtyři mechanismy kvalifikace
4.5 Metody provádění předběžných mechanismů kvalifikace
4.6 Kvalifikace na základě posouzení výkonu – český kontext
4.7 Kritéria hodnocení mediátorů
4.8 Historie kompetenčních modelů
4.9 Hodnoticí model mediátora San Diego Mediation Centre
4.10 Kompetenční model „Mediační diamant“ – český kontext
4.11 Závěr
5. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY RODINNÉ MEDIACE (Irena Sobotková)
5.1 Úvod
5.2 Charakteristika a principy rodinné mediace
5.3 Přístupy k rodinné mediaci
5.4 Aplikační oblasti rodinné mediace
5.5 Perspektivy a výzvy v rodinné mediaci
6. LEGISLATIVNÍ MOŽNOSTI A MEZE MEDIACE KONFLIKTU V RODINNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Lenka Westphalová, Ondřej Spáčil, Milana Hrušáková)
6.1 Úvod
6.2 Mediace a mediátor
6.3 Zásady činnosti mediátora a principy mediace
6.4 Srovnání mediace a soudního řízení
6.5 Dobrovolnost mediace
6.6 Rodinněprávní vztahy a konflikty
6.7 Právní zakotvení rodinné mediace a její specifika
6.8 Mediace jako nástroj sociálněprávní ochrany
6.9 Právní úprava podle zákona o mediaci
6.10 Praktická zkušenost: úskalí mediace vykonávané advokátem
6.11 Požadavky na vzdělání – právník ano, či ne?
6.12 Závěr
7. VYUŽITÍ MEDIACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI Z POHLEDU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (Petra Šobáňová)
7.1 Úvod
7.2 Vztah mediace a sociální práce
7.3 Cíle a metody výzkumu
7.4 Účel výzkumu
7.5 Výzkumný problém a výzkumná otázka
7.6 Výzkumný soubor
7.7 Metoda sběru a zpracování dat
7.8 Přehled výsledků a závěrů
7.9 Závěr

8. RODINNÁ MEDIACE JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBA (Sabina Nováková, Lenka Holá)
8.1 Úvod
8.2 Fond ohrožených dětí a mediační centrum
8.3 Mediace, rodinná mediace
8.4 Sociální služba, zákon o sociálních službách
8.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kontextu pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí
8.6 Podmínky a pravidla rodinné mediace jako sociální služby
8.7 Financování sociálních služeb a bezplatnost
8.8 Přiblížení praxe mediačního centra
8.9 Závěr

9. TĚLO A NEVERBALITA V MEDIACI (Zuzana Vasičáková Očenášová)
9.1 Úvod
9.2 Mysl a tělo, jazyk a pohyb
9.3 Školy a studie o neverbalitě
9.4 Nabídka východisek pro práci s neverbalitou v mediaci
10. NA KŘIŽOVATCE MEZI MEDIACÍ A ROZHODČÍM ŘÍZENÍM? (Naděžda Rozehnalová)
10.1 Úvod
10.2 Jak lze řešit spory v obchodní komunitě aneb Není jediné cesty
10.3 K některým alternativním prostředkům řešení sporů
10.4 Regulovat, proč regulovat a co regulovat
10.5 Závěr
11. PRÁVNĚ-EKONOMICKÉ ASPEKTY MEDIACE (Marina Tamm)
11.1 Úvod
11.2 Materiálněprávní a formálně procesněprávní požadavky na spravedlivé rozhodnutí
11.3 Mediace jako výraz subjektivně-interdisciplinárního řešení k posílení funkce právního urovnání sporu
11.4 Právně-ekonomické aspekty mediace (detailně)
11.5 Zakomponování právně-ekonomických úvah do německého návrhu mediačního zákona
11.6 Závěr

12. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA MEDIACE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU ÚPRAVY MEDIACE VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO A RAKOUSKÉ REPUBLICE (Antonín Stanislav, Dorota Steinbergerová)
12.1 Úvod
12.2 Legislativní proces přípravy a schvalování zákona o mediaci v netrestních věcech na území České republiky
12.3 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
12.4 Mediace ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice
13. POVINNOST MLČENLIVOSTI MEDIÁTORA A DALŠÍCH OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA MEDIACI (Robert Cholenský)
13.1 Úvod
13.2 Zákon o mediaci – mlčenlivost mediátora
13.3 Zákon o mediaci – dohled nad činností mediátora
13.4 Zákon o mediaci – mlčenlivost ostatních účastníků mediace
13.5 Jak ve světle zákona prakticky zajistit mlčenlivost ostatních účastníků mediace?
13.6 Ochrana důvěrnosti mediace v USA – exkurz
13.7 Závěr

14. LIMITY A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MEDIACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ (Petr Sprinz)
14.1 Úvod
14.2 O mediaci a insolvenčním řízení
14.3 Mediace před zahájením řízení
14.4 Mediace a zahájení insolvenčního řízení
14.5 Další průběh insolvenčního řízení a uplatnění mediace
14.6 Reorganizační plán a možnosti uplatnění mediace
14.7 Závěr
15. MEDIACE A NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ VZNIKLÉ VE ZDRAVOTNICTVÍ (Ingrid Kovářová-Kochová)
15.1 Úvod
15.2 Spory o náhradu újmy na zdraví
15.3 Zákon o mediaci ve vztahu k řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví
15.4 Podnět rakouský
15.5 Podnět anglický
15.6 Závěr
16. MEDIACE VE VĚCECH AUTORSKOPRÁVNÍCH (Petr Prchal)
16.1 Úvod
16.2 Autorskoprávní konflikty
16.3 Mediace jako způsob řešení konfliktů
16.4 Výhody mediace
16.5 O vhodnosti a nevhodnosti využití mediace
16.6 Mediace versus arbitráž
16.7 Fáze mediace
16.8 Poskytovatelé autorskoprávní mediace a mediační pravidla
16.9 WIPO mediace
16.10 Zákon o mediaci v České republice
16.11 Autorskoprávní mediace při sjednávání kolektivních a hromadných smluv
16.12 Závěr
17. UPLATNĚNÍ MEDIACE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ (Pavel Šámal)
17.1 Úvod
17.2 Koncept restorativní justice a mediace
17.3 Mediace v trestním řízení
17.4 Využití mediace v rámci diferenciace přístupů k trestné činnosti
18. MEDIACE JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍ KONTROLY V POSTMODERNÍ SPOLEČNOSTI – VYBRANÉ SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY MEDIACE (Martina Urbanová)
18.1 Úvod
18.2 Sociální kontrola
18.3 Postmoderní společnost
18.4 Riziková a síťová společnost
18.5 Mediace na základě sociologických paradigmat
18.6 Přednosti a limity
18.7 Závěr
19. MEDIACE VE SLOVENSKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍCH PEDAGOGŮ V NÍ (Ingrid Emmerová)
19.1 Úvod
19.2 Vznik a současný stav mediace na Slovensku
19.3 Mediátor jako pomáhající odborník ve Slovenské republice
19.4 Možnosti uplatnění sociálních pedagogů v oblasti mediace
19.5 Závěr
20. MEDIACE V SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE (Milada Šámalová)
20.1 Úvod
20.2 Obecně k mediaci u mladistvých
20.3 Podmínky realizace mediace u mladistvých
20.4 Uplatnění mediace v řízení proti mladistvým
20.5 Závěr
21. MEDIACE MEZI PACHATELEM A OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (Michal Špejra, Jan Tomášek)
21.1 Úvod
21.2 Mediace v trestních věcech v České republice
21.3 Zkušenosti pachatelů a obětí s mediací
21.4 Zkušenosti probačních úředníků – mediátorů
21.5 Závěr
22. VYUŽITÍ MEDIACE V PRÁCI VÝCHOVNÉHO PORADCE (Helena Skarupská)
22.1 Úvod
22.2 Škola a školní prostředí
22.3 Školní konflikt
22.4 Výchovné poradenství a výchovný poradce
22.5 Metody práce výchovného poradce
22.6 Používané postupy mediace v práci výchovného poradce
22.7 Nároky na vybavení prostoru pro mediaci ve škole
22.8 Srovnání činnosti výchovného poradce a mediátora
22.9 Mediace v současné české škole
22.10 Návrh k dalšímu rozvoji školního poradenství
22.11 Závěr
23. PRVKY MEDIACE V PRÁCI ŠKOLNÍHO INTERVENČNÍHO TÝMU (Michal Slavík, Arnošt Smolík)
23.1 Úvod
23.2 Dítě ze sociálně vyloučeného prostředí jako možný zdroj konfliktů v české škole
23.3 Řešení konfliktu prostřednictvím třetí strany, dvouvrstvý model
23.4 Intervenční týmy
23.5 Nástin průběhu vlastní intervence
23.6 Školní mediátor
23.7 Závěr

24. VRSTEVNICKÉ PROGRAMY JAKO FORMA ŠKOLNÍ MEDIACE (Markéta Šauerová)
24.1 Úvod
24.2 Mediace
24.3 Význam školní mediace
24.4 Edukační rozměr školní mediace
24.5 Subjekty školní mediace
24.6 Osobnostní předpoklady mediátora působícího ve školním prostředí
24.7 Etika v práci mediátora ve školním prostředí
24.8 Mediace prostřednictvím školního psychologa
24.9 Mediace prostřednictvím učitelů
24.10 Peer mediace, využití vlivu autority vrstevníků
24.11 Principy využívání peer programů ve školní mediaci
24.12 Šetření zaměřené na změny v sociálních preferencích u dětí mladšího školního věku
24.13 Kvalitní diagnostika – princip úspěchu vrstevnických programů
24.14 Příprava peer mediátora
24.15 Závěr

25. MOŽNOSTI A MEZE VYUŽITÍ KOUČINKU V PROCESU MEDIACE (Matúš Šucha, Petr Hruška)
25.1 Úvod
25.2 Srovnání právní úpravy koučinku a mediace
25.3 Mediace a koučink – teoretická východiska
25.4 Mediace a koučink – společné a rozdílné znaky
25.5 Konflikt koučink a mediační koučink
25.6 Příklady využití koučinku v mediaci
25.7 Zkušenosti ze zahraničí
25.8 Závěr
PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1: MEDIACE MEZI PACHATELEM A POZŮSTALÝMI PO OBĚTECH DOPRAVNÍCH NEHOD – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ÚŘEDNÍKA PMS ČR
PŘÍLOHA 2: UPLATNĚNÍ MEDIACE PŘI ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ PROVINĚNÍ SPÁCHANÉHO MLADISTVÝM PACHATELEM ? PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PMS ČR
PŘÍLOHA 3: VYUŽITÍ MEDIACE U DLOUHODOBĚ ABSTINUJÍCÍCH KLIENTŮ SE ZÁVISLOSTÍ
PŘÍLOHA 4: PROFESIONALIZACE MEDIACE V KONTEXTU ČINNOSTI ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR
PŘÍLOHA 5: INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ RODINNÝCH SPORŮ
PŘÍLOHA 6: COLLABORATIVE LAW / PRÁVO SPOLUPRÁCE – NOVÝ TREND V ŘEŠENÍ SPORŮ
PŘÍLOHA 7: VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁTORŮ V SR
PŘÍLOHA 8: VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MEDIACI
PŘÍLOHA 9: ČESKO-SLOVENSKÉ MEDIAČNÍ FÓRUM

SHRNUTÍ
SUMMARY
AUTORSKÝ REJSTŘÍK
POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA
Knihy a články
Internetové zdroje
Právní zdroje


Parametry

ISBN kód:
9788024741093
EAN kód:
9788024741093
Rok vydání:
2013
Formát:
17x24 cm
Vazba:
Paperback
Počet stran:
512

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
   
   
   
   
   
  Vaše hodnocení

  Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.