x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Marketing - základy marketingu - díl 1. učebnice studenta

Toto zboží není dostupné Podobné produkty
Minimální odběr položky je 0ks
Maximální odběr položky je 0ks
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
B0809305
EAN kód:
9788074020001
Autor:
Moudrý Marek
Výrobce:
Computer Media s.r.o.
Popis zboží

Podstata marketingu - marketing a trh - marketingové prostředí - marketingové řízení - marketingový výzkum

Učebnice poskytuje žákům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem a zároveň v nich iniciovat snahu o další poznávání této disciplíny. Učebnice vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a vede žáka k pochopení marketingových činností ve firmě. Žáci se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a s jeho částmi. Pochopí význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokáží kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Učebnice žáky vede k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Charakter učebnice Moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, ve které je učivo tématu doplněno prázdnými místy, sloužícími k doplnění zápisu studentem. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do které doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkého množství zajímavostí a praktických příkladů. Titul splňuje i požadavky kladené na výuku kontrolním hospitačním subjektem, kdy student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy čímž je interaktivně zapojován do výuky. Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje * výklad učiva * volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině) * otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky * grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na www stránky * netradičních aktivizační metody vedoucích k pochopení výuky Charakteristika jednotlivých kapitol 1. díl 1. PODSTATA MARKETINGU Kapitola seznamuje s podstatou marketingu, s podnikatelskými koncepcemi a postavením marketingu v tržní ekonomice. 2. MARKETING A TRH Obsahem kapitoly je charakteristika trhu a marketingových přístupů k trhu. 3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ Ve třetí kapitole je podrobně zcharakterizováno marketingové prostředí s vlivy působícími na firmu. 4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ Kapitola aplikuje znalosti marketingového prostředí do marketingového řízení s poukazem na základní marketingové strategie a analýzy. 5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM Pátá kapitola je věnována marketingovému výzkumu s poukazem na dotazníkovou formu zjišťování informací. 2. díl 6. VÝROBEK Obsahem učiva je charakteristika výrobku, marketingový pohled na výrobek a jeho části jako jsou např. obal a značka. Kapitola se podrobně věnuje ochranným známkám a životnímu cyklu výrobku. 7. CENA Obsah kapitoly vede ke schopnosti vnímat cenu z pozice výrobce i spotřebitele. Cena je charakterizována z hlediska firemních cílů a strategií. 8. DISTRIBUCE Kapitola charakterizuje distribuci z hlediska přímé a nepřímé distribuční cesty. Důraz je kladen na jednotlivé typy maloobchodních jednotek. 9. PROPAGACE Kapitola se věnuje propagaci z hlediska marketingové komunikace se spotřebitelem. Podrobně popisuje jednotlivé složky komunikačního mixu jako jsou reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations. Navazující učebnice učitele Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která navíc obsahuje doporučené zápisy do volných úseků (zápisy v hodině) a rozšiřující učivo pro pedagoga. Toto učivo může využít pro vlastní pochopení nebo k rozšíření učiva žákům. Podstatou této učebnice je poskytnou pedagogovi podklady pro výuku a zároveň mu nabídnout i náměty k vedení výuky. Proč využít právě tuto učebnici? Její struktura vychází z Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT Ekonomika a podnikání. Lze ji aplikovat v rámci jiných RVP, ve kterých je požadováno zařazení výuky marketingu do školského vzdělávacího programu. Učebnice učitele se skládá z: * přepisu učebnice vč. doporučených zápisů * rozšiřujících textů k probírané látce * příkladů vč. řešení * testů vč. řešení * netradičních aktivizačních metod vedoucích k pochopení výuky vč. řešení.

Parametry

EAN kód:
9788074020001
Rok vydání:
2008
Formát:
A4, kroužková vazba
Počet stran:
0

Přiložené dokumenty

    Diskuze
    Vaše hodnocení

    Pro hodnocení produktu se musíte přihlásit.