x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Hrajeme si a učíme se - DUBEN - interaktivní Software pro předškolní děti

Cena s DPH
2 490,00
Cena bez DPH
2 057,85 Kč
Skladem do 7 dnů
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
12937400
Výrobce:
Barevné kamínky s.r.o.
Popis zboží

Školní licence pro 1-3 počítače


Školní licence pro 1 - 3 počítače

Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích.


BAREVNÉ KAMÍNKY®
pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu
HRAJEME SI A UČÍME SE - DUBEN

interaktivní program pro předškolní vzdělávání

Program byl vytvořen se záměrem obohatit předškolní vzdělávání

o dovednosti z oblasti ICT (informační a komunikační technologie),
získat orientaci v činnostech na interaktivní tabuli nebo počítači, získat
dovednosti, které děti využijí jako pozdější žáci. Je určen pro činnosti
a hry dětí na interaktivních tabulích i pro samostatnou činnost dětí na
počítači nebo tabletu. Veškeré činnosti ovládané dotykem na interaktivní
tabuli nebo tabletu nahrazuje na počítači práce s myší.
Obsahem je animovaný děj s tematickým zaměřením JARO -JARNÍ PŘÍRODA,
POČASÍ, VELIKONOCE, LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY, ZDRAVÍ A BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ.

PEDAGOGICKÝ ZÁMĚR:

Zábavnou činností motivovat děti k dosažení stanovených
očekávaných výstupů a k naplňování Rámcových cílů RVP PV, jako je
rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů hodnot, na nichž
je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti
projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
CO HRÁM s PROGRAMEM PŘEDCHÁZÍ:

Rozhovor u tematického obrazu Duben, pozorování přírody
na vycházkách, vyprávění o počasí, praktická příprava na velikonoce
ve výtvarných, hudebních a literárních činnostech, pohybové aktivity
motivované jarem, velikonocemi.
CO MŮŽEME DĚTEM NABÍDNOUT PRO SKUPINOVÉ ČINNOSTI SPOLU
S INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM:

Tematické pracovní listy a náměty 5., Co vidíš, co slyšíš, co
dovedeš -březen, duben, květen, tematické obrazy Duben a Lidové
tradice a zvyky: Velikonoce.

METODICKÉ POZNÁMKY:

Doprovodné texty jsou pro pedagoga jen orientační. Je vhodné,
aby pedagog doprovázel všechny scénky svými slovy. Může tak
obtížnost úkolů přizpůsobit dětem podle jejich schopností, individuálních
zvláštností a věku, přitom vede děti k hodnocení a sebehodnocení
činností. Pedagog klade dětem otázky, při kterých je vede k rozvoji
souvislého vyjadřování, k vlastním úvahám a vyjadřování jejich vlastních
postojů. Klade otázky typu: „Co by se stalo, kdyby...?“ nebo „Co se stalo
a proč?“

OBSAH ČINNOSTÍ:

1. ÚVOD -úvodní scéna obrazu měsíce dubna s animovaným
dějem, motivačním textem a písničkou „Už jaro přišlo“. V animaci se
střídá slunečné počasí s deštěm a duhou.
2. SESTAVOVÁNÍ OBRAZU - děti si vypráví u obrazu o měsíci dubnu.
Obraz mohou podle přání skládat z jednotlivých dílků nebo obrázků
vložením na černobílý nebo barevný podklad. V tomto případě je vhodné
umožnit dětem pracovat v kooperaci ve skupině. Každý jednotlivec pak
plní jiný úkol na sestavení obrazu. Při správném řešení úkolů zahraje
krátká melodie.
3. LIDOVÉ TRADICE, ZVYKY A VELIKONOČNÍ SYMBOLY - obrázky
k povídání: Sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota,
Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí, Morana a velikonoční
symboly.
4. HRY NA POSTŘEH A ORIENTACI -„Chyť všechna vajíčka“
(obtížnost - 6) a „Barevná vajíčka“ (obtížnost - 5).
5. KUŘÁTKOVY ÚKOLY -kuřátko se představuje písničkou „Kvočna
a kuřátka“ nebo kratičkým veršem a textem motivujícím děti k plnění
úkolů, které jim kuřátko přináší. Při správném řešení kuřátko vyskočí z
vajíčka, chodí po scéně a zobe, zahraje krátká melodie. Kuřátkovy úkoly
jsou rozděleny na:
jazyk, řeč a písmena - skládání slov, určování hlásky na začátku a na
konci slova, vyhledávání tvarů, které mezi písmena nepatří, vyhledávání
stejných písmen, hádanky, vytleskávání slov.
Časoprostorová orientace -nahoře, uprostřed a dole, vpravo, vlevo,
den a noc, večer a ráno.
Barvy - rozlišování základních i doplňkových barev.
Geometrické tvary - vyhledávání geometrických tvarů podle předlohy.
Číselná řada, počet a číslice -počet a číslice - 0, přičítání a odečítání,
stejně, více a méně, vytváření trojic.
Pojmy označující velikost -určování: velký, malý, největší, nejmenší,
krátká, dlouhá, nejkratší, nejdelší.
Porovnávání, uspořádání a třídění - třídění podle květů, podle velikosti
od nejmenšího po největší, od největšího po nejmenší, podle délky od
nejkratší po nejdelší, od nejdelší po nejkratší.
Zdraví a bezpečné chování -povídání o bezpečném zacházení s
pomůckami v mateřské škole i doma.
6. NABÍDKA PÍSNIČEK -program obsahuje i písničky od autorky
Jaroslavy Horáčkové. Jsou nazpívané dětským sborem pro poslech a
pro zpěv je vytvořen hudební doprovod.
seznam písniček:
-Už jaro přišlo (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 2.)
-Zpívejme si celý rok (zpěvník Zpívejme si celý rok)
-Kvočna a kuřátka (zpěvník Zpívejme si celý rok)
-Písnička bez konce (zpěvník Zpívejme si celý rok)
-Slunéčko sedmitečné (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.)
-Kvítí a sluníčko (zpěvník Zpívejme si, zpívejme .)
-Barevná písnička (zpěvník Zpívejme si, zpívejme .)
-Jaro, léto, podzim, zima (zpěvník Zpívejme si, zpívejme .)

PŘI VÝBĚRU ČINNOSTÍ SE MŮŽEME ORIENTOVAT TAKÉ POMOCÍ OBSAHU.
STANOVENÉ KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE RVP PV:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) -Zvládnout
základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci -správně
reagovat při hrách s košíky a vajíčky. Ovládat koordinaci ruky a oka,
zvládnout jemnou motoriku -upřednostňovat užívání pravé či levé
ruky. Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
-zacházet bezpečně s pomůckami v mateřské škole, uvědomovat si,
co je nebezpečné.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ)
-správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči -mluvit
zřetelně a gramaticky správně, rozkládat slova na slabiky. Vědomě
využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat
si (nového, změněného, chybějícího) -rozlišit tvary předmětů,
geometrické tvary, základní barvy i odstíny, jednotlivé části obrázku složit
v celek. Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a
vybavit - zapamatovat si jednoduché básničky a písničky. Orientovat se
v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase - rozlišovat vpravo,
vlevo, vedle, nahoře, dole, uprostřed. Uvědomovat si plynutí času (večer,
noc, ráno). Chápat základní a číselné a matematické pojmy - rozumět
a používat pojmy označující velikost (malý, velký, nejmenší, největší,
krátký, dlouhý, nejkratší, nejdelší), porovnávat a uspořádat předměty
dle stanoveného pravidla (od nejkratšího k nejdelšímu a naopak, od
největšího k nejmenšímu a naopak), orientovat se v číselné řadě - 0,
vyjmenovat ji, chápat číslo jako počet prvků, posoudit početnost dvou
souborů. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat
zkušenosti k učení - zacházet s předměty digitální technologie, využívat
nejzákladnější funkce počítače. Uvědomovat si svou samostatnost,
orientovat se ve skupině - samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit
si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení
(být na ni hrdý).

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ (INTERPERSONÁLNÍ)
-Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem -
vyprávět, povídat, naslouchat druhému, domlouvat se o činnostech.
spolupracovat s ostatními -spolupracovat při činnosti, být ostatním
partnerem, domluvit se na společném řešení.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 4. DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ) -
Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich
rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - cítit se plnohodnotným
členem skupiny. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat
požadavky plynoucí z prostředí školy -přijmout společné návrhy,
přizpůsobit se společnému programu. Vnímat umělecké a kulturní
podněty, hodnotit svoje zážitky - sledovat se zájmem tradice a zvyky
našich předků.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) -Osvojit si
elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro
ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné
pro další učení a životní praxi -mít poznatky z nejrůznějších oblastí
života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co
kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno,
všímat si změn a dění v nejbližším okolí - přijmout tradici oslav.

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU:

ÚVODNÍ OBRAZOVKA
-Aktivní obrázek DUBEN:
Po jeho stisku se zobrazí úvodní scéna s animovaným dějem.
-Tlačítko pro REŽIM CELÉ OBRAZOVKY:
Přepíná zobrazení programu na celou plochu interaktivní tabule
nebo monitoru. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky. Po jeho
stisku je možné aplikaci vypnout pomocí křížku v červeném poli.
-Tlačítko ZVUK PŘI SPRÁVNÉM ŘEŠENÍ:

Vypne nebo zapne zvuk melodií, které hrají při správném řešení
úkolů.
-Tlačítko OBSAH:

Po jeho stisku se zobrazí interaktivní seznam všech činností pro
rychlou volbu. Tlačítko je přístupné ze všech úrovní programu.
-Tlačítko NABÍDKA PÍSNIČEK:

Po jeho stisku se zobrazí seznam písniček s hudebními doprovody.
Výběr písničky se provede dotykem. Po výběru je možné volit úroveň
hlasitosti. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky.
-Tlačítka SESTAVOVÁNÍ OBRAZU, LIDOVÉ TRADICE, ZVYKY A
VELIKONOČNÍ SYMBOLY, HRY NA POSTŘEH A ORIENTACI a KUŘÁTKOVY
ÚKOLY zobrazí příslušné činnosti. Tato tlačítka jsou přístupná i z úvodní
scény s animovaným dějem.
-Tlačítko O PROGRAMU:

Zobrazí údaje o autorech, licenční podmínky, verzi programu a
licenční číslo, informace o dalších programech.

Rychlost a plynulost animací ovlivňuje kromě výkonu procesoru a
grafické karty také velikost zobrazení. Nejlepších výsledků dosáhnete při
00% velikosti zobrazení, což je 024x768 bodů. Program se po spuštění
automaticky zobrazí v této velikosti na celou plochu monitoru či tabule.
Pro volbu zobrazení můžete klávesou „Esc“ (nebo tlačítkem pro režim
celé obrazovky) v liště přehrávače Flash Player v nabídce „Zobrazit“
zvolit možnost „Zobrazit vše“ nebo „ 00%“ a přejít zpět do režimu celé
obrazovky (klávesami „Ctrl+F“ nebo volbou v nabídce „Zobrazit“).

FUNKCE A POPIS DALŠÍCH SYMBOLŮ:

Jednotlivé úkoly můžeme posouvat VPŘED i VZAD pomocí šipek
v horní části obrazovky. Některé úkoly je možné pomocí tlačítka ZNOVU
zopakovat. Tlačítkem ZPĚT se symbolem kraslice se vracíme vždy
na začátek příslušného oddílu nebo na předchozí kapitolu. Tlačítko
OBSAH nám umožní rychlý výběr úkolu ze seznamu. Tlačítka v dolní
části obrazovky jsou určena zejména pro děti. Jsou to tlačítka VPŘED,
NOC A DEN. Tlačítko pro MLUVENÝ KOMENTÁŘ je vhodné zejména pro
samostatnou práci dětí na počítači nebo tabletu.

OBSAH VZAD ZNOVU VPŘED ZPĚT

DOPORUČENÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM
Operační systém Windows XP (32-bit) Windows Vista (32-bit)
Windows 7, 8 (32-bit, 64-bit)
Procesor
Intel Core2 Duo 2, 6GHz
Intel Pentium 4, 2,66 GHz
AMD Athlon 64+, 2,66GHz
Intel Core2 Duo 2, 6GHz
Intel Atom .6GHz pro netbooky
Intel Atom Z2760 .8GHz pro tablety
Paměť GB RAM (min. 5 2 MB) 2 GB RAM (min. GB)
Grafická paměť
256 MB 5 2 MB (min. 256 MB)
GeForce 320M, Intel HD 3000
Intel Graphics Media Accelerator 3650 pro tablety
Zvuková karta, reproduktory. Optimalizováno pro rozlišení monitoru, tabule,
projektoru nebo tabletu 024x768.
Platforma: FLASH
MLUVENÝ KOMENTÁŘ
PRO DĚTI OD 4 LET.

LICENČNÍ SMLOUVA:

Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi koncovým
uživatelem tohoto softwarového produktu a společností Přikrylová
Milada Plus s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 45453, se sídlem Požárníků
30 /2a, 767 0 Kroměříž-Vážany, IČ 269 6 00.

Instalací produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami
této licenční smlouvy a jste jimi vázáni.

1. Licenční právo: Na základě této licenční smlouvy se udělují
následující práva:
a) Softwarový produkt můžete instalovat a spouštět pouze na tolika
počítačích nebo jiných elektronických zařízeních, pro kolik jste zakoupili
licenci. Softwarový produkt se neprodává, uděluje se pouze licence k
jeho užívání.
b) Podle typu zakoupené licence se udělují následující práva:
-domácí licence pro jeden počítač nebo elektronické zařízení,
která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt v domácnosti
pouze na jednom počítači nebo zařízení. Tato licence je určena pouze
pro fyzické osoby s využitím v její domácnosti.
-školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická
zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt školám
nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily,
na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné
společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu
na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených
pracovištích.
-školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických
zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt
školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci
zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné
budově školy.Tuto licencinelze použít pro instalaci produktu na několika
místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích.
c) Je zakázáno softwarový produkt pronajímat, kopírovat, půjčovat,
sdílet, darovat, dále poskytovat jeho licenční číslo nebo aktivační kód
nebo jiným způsobem umožňovat třetí osobě jeho používání.
2. Autorské právo: Tento softwarový produkt je chráněn zákony
České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv
a dalšími odpovídajícími zákony. Se softwarovým produktem musíte
zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským
právům.

3. Záruka: Vztahuje se na výrobní vady tiskovin nebo média, dále
na bezvadnou funkci programu za předpokladu užití na zařízení s
doporučenou hardwarovou konfigurací a podporovanou verzí operačního
systému. Nezaručujeme bezvadný chod programu, pokud je provozován
spolu s programy jiných výrobců, které tento chod znemožňují nebo
pokud uživatel zasahuje do souborů potřebných pro chod programu.
4. Ukončení licence: Tato licence je platná do svého ukončení.
Licence bude ukončena při porušení jakéhokoliv jejího ujednání.
POSTUP PRO INSTALACI:

Vložte CD do mechaniky a vyčkejte -2 minuty (instalační soubor se
načte do paměti). U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a 8
se poté zobrazí dialogové okno - spusťte soubor hrajeme_si_duben.exe
a následně povolte programu provedení změn resp. přístup k počítači. Po
zobrazení instalačního okna programu postupujte podle pokynů.

U operačního systému Windows XP se po načtení souboru zobrazí
přímo instalační okno programu. Instalaci je možné zahájit také z CD
spuštěním souboru hrajeme_si_duben.exe. Po instalaci program spustíte
poklepáním na zástupce na ploše nebo z programové nabídky. Při spuštění
programu se zobrazí dialog pro jeho aktivaci - zadejte Vaše licenční číslo
a aktivační kód. Licenční číslo je uvedeno na štítku a Váš aktivační kód si
vyžádejte e-mailem na adrese:
info@hrajeme-si.cz

V žádosti uveďte Vaše licenční číslo a poštovní adresu školy, organizace
nebo fyzické osoby, která bude program používat. Aktivační kód Vám
následující pracovní den zašleme e-mailem. Program můžete mezitím
několikrát spustit i bez aktivace.

Typ licence a licenční číslo:
Parametry

Rok vydání:
2013
Počet stran:
0

Přiložené dokumenty

  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.