x

Poslat produkt e-mailem

Odeslat

Aplikovaná analýza rizika

Cena s DPH
199,00
Cena bez DPH
180,91 Kč
skladem 1 kus
Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní
SEVT kód:
M1445205
EAN kód:
9788024751047
Autor:
Hnilica Jiří, Fotr Jiří
Výrobce:
Grada Publishing, a.s.
Popis zboží

ve finančním managementu a investičním rozhodování

Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích stromů v analýze rizika. Výrazněji je rozšířena také problematika optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy rizika a hodnocení rizika.

V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky.

Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Všechny příklady jsou ke stažení na webové adrese nakladatelství Grada.

Autory knihy jsou uznávaní špičkoví odborníci prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., a doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kniha je určena manažerům a specialistům firem a finančních institucí a studentům vysokých škol ekonomického zaměření.

Z obsahu


 O autorech 9
 Slovo úvodem 10
 Část I Analýza a hodnocení rizika
 1. Analýza rizika, pojetí rizika a jeho klasifikace 14
 1.1 Riziko a hospodářské výsledky 14
 1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika 16
 1.3 Pojetí rizika a nejistoty 17
 1.4 Klasifikace rizik 20
 Shrnutí 23
 Literatura 24
 2. Identifikace rizik a stanovení jejich významnosti 25
 2.1 Identifikace rizik 25
 2.1.1 Dekompozice objektu analýzy rizika 25
 2.1.2 Náplň identifikace 25
 2.1.3 Nástroje identifikace a informační zdroje 26
 2.1.4 Subjekty podílející se na identifikaci rizik 27
 2.1.5 Požadavky na identifikaci rizik 27
 2.2 Stanovení významnosti rizik 28
 2.2.1 Analýza citlivosti 29
 2.2.2 Matice hodnocení rizik 37
 2.2.3 Pravděpodobnostní stupnice 40
 2.2.4 Stupnice měření dopadů 43
 2.2.5 Hodnocení příležitostí 50
 2.2.6 Dokumentace identifikace a hodnocení rizik 50
 2.2.7 Využití výsledků identifikace a hodnocení rizik 51
 Shrnutí 52
 Literatura 54
 3. Měření rizika, jeho hodnocení a výběr rizikových variant 56
 3.1 Měření rizika 56
 3.1.1 Číselné charakteristiky rizika 56
 3.1.2 Kvalitativní charakteristiky rizika 62
 3.2 Hodnocení rizika 63
 3.2.1 Riziková kapacita a přijatelné riziko 63
 3.2.2 Postoj k riziku 64
 3.3 Výběr rizikových variant 66
 3.3.1 Pravidlo střední hodnoty a rozptylu 66
 3.3.2 Pravidla stochastické dominance 71
 Shrnutí 75
 Literatura 76
 Část II Simulace Monte Carlo v analýze rizika
 4. Simulace Monte Carlo 78
 4.1 Charakter simulace Monte Carlo 78
 4.2 Postup při simulaci Monte Carlo 81
 4.3 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo 93
 Shrnutí 94
 Literatura 94
 5. Expertní názory v simulačních modelech 96
 5.1 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů s využitím expertních názorů 96
 5.1.1 Rovnoměrné rozdělení 97
 5.1.2 Trojúhelníkové rozdělení 97
 5.1.3 BetaPERT rozdělení 99
 5.1.4 Rozdělení definované uživatelem 101
 5.1.5 Ano/ne rozdělení (Bernoulliho rozdělení) 105
 5.1.6 Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí 105
 5.1.7 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti při odlišných
názorech expertů 107
 Shrnutí 110
 Literatura 110
 6. Statistická analýza dat ve finančním modelování 112
 6.1 Úvod do statistické analýzy dat 112
 6.2 Metody odhadu pravděpodobnostních rozdělení 114
 6.2.1 Neparametrické metody 114
 6.2.2 Parametrické metody 119
 6.3 Metody odhadu nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení 121
 6.3.1 Klasická statistika 122
 6.3.2 Bootstrap 128
 6.3.3 Bayesova statistika 133
 Shrnutí 137
 Literatura 138
 7. Modelování závislostí mezi rizikovými faktory 140
 7.1 Korelace 140
 7.2 Obálková metoda 143
 7.3 Závislost definovaná pomocí vyhledávacích tabulek 149
 7.4 Závislost definovaná pomocí logických podmínek 150
 Shrnutí 152
 Literatura 153
 8. Simulace Monte Carlo - souhrnný příklad 154
 8.1 Stanovení rizikových faktorů jako pravděpodobnostních rozdělení 157
 8.2 Analýza citlivosti v simulačním modelu 159
 8.2.1 Vlastní simulace a interpretace výsledků 164
 Shrnutí 171
 Literatura 172
 Část III Aplikace scénářů, rozhodovacích stromů a simulace Monte Carlo ve finančním a investičním rozhodování
 9. Simulační přístupy při oceňování podniku 176
 9.1 Problém záměny středních a nejpravděpodobnějších hodnot 178
 9.2 Problém vzájemné závislosti rizikových faktorů 180
 9.3 Problém závislosti rizikových faktorů v čase
a NPV-at-Risk 182
 9.4 Přesun daňové ztráty do budoucích let
 a NPV-at-Risk 186
 Shrnutí 189
 Literatura 190
 10. Scénáře a rozhodovací stromy v analýze rizika 192
 10.1 Scénáře 192
 10.1.1 Pojetí scénářů 192
 10.1.2 Kvalitativní a kvantitativní scénáře 193
 10.1.3 Tvorba kvantitativních scénářů 195
 10.1.4 Simulace Monte Carlo ve scénářích 200
 10.1.5 Přednosti a omezení scénářů 208
 10.1.6 Faktory úspěšnosti scénářů 210
 10.2 Rozhodovací stromy 211
 10.2.1 Charakteristika rozhodovacích stromů 211
 10.2.2 Tvorba rozhodovacího stromu 211
 10.2.3 Stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu 214
 10.2.4 Analýza citlivosti v rozhodovacím stromu 215
 10.2.5 Uplatnění simulace Monte Carlo v rozhodovacích stromech 222
 10.2.6 Přednosti a omezení rozhodovacích stromů 227
 Shrnutí 228
 Literatura 230
 11. Optimalizace tvorby portfolia za rizika 232
 11.1 Charakter úlohy tvorby portfolia 232
 11.2 Deterministické ekvivalenty úlohy stochastické optimalizace portfolia 234
 11.2.1 Optimalizace portfolia při jediném omezení 235
 11.2.2 Optimalizace portfolia při více omezeních 236
 11.3 Stochastická optimalizace 241
 11.3.1 Optimalizace portfolia projektů 242
 11.3.2 Optimalizace portfolia finančních investic 254
 11.4 Diverzifikace a riziko 260
 11.4.1 Vliv diverzifikace na riziko 260
 11.4.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko 262
 11.4.3 Diverzifikace a systematické riziko 264
 Shrnutí 266
 Literatura 268
 Část IV Implementace analýzy rizika
 12. Implementace analýzy rizika - problémy a doporučení 272
 12.1 Odlišnosti tradičních a pravděpodobnostních přístupů 272
 12.2 Obtíže a bariéry implementace analýzy rizika 273
 12.3 Doporučení k implementaci analýzy rizika 274
 12.4 Přínosy a omezení implementace analýzy rizika 279
 Shrnutí 280
 Literatura 281
 Přílohy I-IV
 Příloha I - Základní statistické charakteristiky náhodných veličin 284
 Příloha II - Odhad nejistoty parametrů normálního rozdělení 290
 Příloha III - Náhrada spojitého faktoru rizika faktorem diskrétním 292
 Literatura 294
 Příloha IV - Expertní odhady, jejich získávání a zpracování 295
 Summary 297
 Rejstřík 298

O autorovi


Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1963 pracoval ve Výzkumném ústavu technicko-ekonomickém chemického průmyslu, kde se věnoval aplikaci metod operační analýzy. V roce 1969 získal hodnost kandidáta věd v oboru odvětvová a úseková ekonomika na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. V letech 1968-1991 působil v Institutu řízení v Praze, kde se věnoval problematice ekonomických her, manažerského rozhodování a tvorbě systémů na podporu rozhodování a expertních systémů. V roce 1991 se habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a působí zde na Fakultě podnikohospodářské na katedře managementu. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor podnikové hospodářství. Je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Specializuje se na problematiku manažerského rozhodování, investičního rozhodování a managementu rizika. Je autorem a spoluautorem více než 20 knižních publikací a učebních textů, autorem či spoluautorem více než
150 článků v odborných časopisech a příspěvků na konferencích.

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Inženýrské a doktorské studium absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na katedře podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho odborný zájem směřuje do oblastí investičního bankovnictví, správy společností a fungování rodinných firem. Během doktorského studia a svého působení na katedře podnikové ekonomiky absolvoval řadu odborných stáží (2008: University of Denver, Spojené státy americké; 2008: Harvard Business School, Spojené státy americké; 2004: Technische Universität Dresden, Německo; 2002: University of Aarhus a Copenhagen Business School, Dánsko; 2001: Central European University, Maďarsko). V současné době je prorektorem pro mezinárodní vztahy a akademickým ředitelem oboru navazujícího magisterského studia International Management/CEMS na Fakultě podnikohospodářské. Je členem výkonné rady odborného impaktovaného časopisu Prague Economic Papers a vědecké rady Fakulty podnikohospodářské. V
 e své výzkumné i pedagogické činnosti úzce spolupracuje s praxí.
Parametry

ISBN kód:
9788024751047
EAN kód:
9788024751047
Rok vydání:
2014
Formát:
17x24
Vazba:
Paperback
Počet stran:
304

Přiložené dokumenty

  Náhled knihy
  Diskuze

  Máte dotaz k tomuto produktu? Zeptejte se nás!

  Jméno
  Předmět
  Text
  Odeslat
  Vaše hodnocení

  Hodnocení produktu

  Hodnocení:
  Jméno a příjmení:
  E-mail:
  Komentář:
   
  Hodnotit
  Nejsou žádná hodnocení produktu.