Úřední věstník EU

Objednat předplatné Úředního věstníku EU

Úřední věstník EU vydává denně ve dvaceti oficiálních jazycích Úřad pro úřední tisky Evropských společenství se sídlem v Lucemburku.

Rozhodnutí a informace řídících orgánů Evropské unie jsou k dispozici v mnoha podobách, právně závazné znění je však publikováno výhradně v Úředním věstníku EU.

Pokud chcete při svém rozhodování pracovat se správnými a nezpochybnitelnými údaji, najdete je v tématických řadách Úředního věstníku.

Řady Úředního věstník EU


Řada L - Právní předpisy

Uveřejňuje schválenou legislativu, nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska řídících institucí společenství.


Řada C - Informace a oznámení
  • přehled soudních rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudního dvora první instance;
  • memoranda z parlamentních setkání;
  • zprávy Evropského účetního dvora;
  • písemné otázky Evropského parlamentu a odpovědi Rady EU nebo Evropské komise;
  • prohlášení Hospodářského a Sociálního výboru a Výboru regionů;
  • výběrová řízení pro nábor nových zaměstnanců institucí EU
  • nabídky pro zájemce o EU programy a projekty;
  • jiné dokumenty publikované na základě právních předpisů Společenství;
  • veřejné smlouvy pro pomoc hladovějícím.

Řada S

Je doplňkem k Úředním věstníku, který obsahuje výzvy k nabídkovému řízení v sektorech veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ze všech členských států EU, komunální služby, veřejných zakázek institucí EU a Evropského rozvojového fondu, projektů financování Evropskou investiční bankou a v dalších oblastech. Obsahuje rovněž vyhlášky týkající se evropských hospodářských zájmových sdružení (EEIG).

Podmínky administrace a distribuce periodik Evropských společenství